Peter Fischli and David Weiss, Plötzlich diese Übersicht, 1981, Argilla cruda, circa 180 sculture, Photo by Francesco Galli, Courtesy by la Biennale di Venezia

0 Posted by - June 5, 2013 -

biennalke di venezia, kritika, kritika online

La Biennale di Venezia_55 Esposizione Internazionale d’Arte

No comments

Leave a reply